Samleie din chat

samleie din chat

Studien var basert på frivillighet og aktivt foreldresamtykke. Datasettet bør være godt egnet for å belyse temaer som dem vi her tar opp. Et spørreskjema ble administrert til elevene i skoletiden. De besvarte spørsmål knyttet til bruken av elektroniske medier, men også om sosiodemografiske forhold, familie, venner og personlige kjennetegn. I et annet arbeid er hele spørreskjemaet publisert 12 , men vi stilte bl. Hvor mange forskjellige personer hadde du kontakt med gjennom mobiltelefon i går?

Som ett i en serie spørsmål om seksualatferd spurte vi om respondenten hadde hatt samleie. Vi stilte videre en rekke spørsmål om familiesituasjon og foreldre, bl. Har du noen gang sett foreldrene dine beruset? En kortversjon av «Parental bonding Instrument» PBI ble brukt for å måle opplevd omsorg og overbeskyttelse Tilsyn ble målt gjennom en annen serie utsagn Vi spurte om tidspunkt for pubertetsmodning i forhold til andre jevnaldrende. Alle skalaene er tidligere utprøvd på norske utvalg 11 , 17 , 18 , og de hadde også her gode psykometriske egenskaper.

Vi spurte om noen av respondentenes to beste venner var mer enn to år eldre enn dem selv. Vi spurte om hvor ofte de hadde: Disse variablene ble slått sammen til indeksen «uorganisert fritidsmønster». Disse to variablene ble slått sammen til indeksen «festkultur». I de statistiske analysene brukte vi tester for khikvadrat, t-tester, samt bivariat og multippel logistisk regresjonsanalyse. Gutter hadde oftere slikt utstyr enn jentene på eget rom, mens litt flere jenter enn gutter hadde mobiltelefon.

Det var moderate forskjeller etter alder i tilgangen til de ulike mediene. Bruk av e-post og mobiltelefon økte jevnt med alder, mens bruken av chat nådde et høydepunkt tidlig i tenårene, og falt deretter. Tabell 1   Tilgjengelighet av datautstyr og interaktive medier for kommunikasjon, i hjemmet og på eget rom, etter kjønn og alder.

Det var små sammenhenger mellom samleiedebut og bruk av e-post og chat, men sterke sammenhenger for mobilbruk tab 2. Det var nær lineær sammenheng mellom sannsynligheten for å ha hatt sitt første samleie og skåre på denne indeksen fig 1. Tabell 2a   Forholdet mellom samleiedebut og bruk av e-post, chat og mobiltelefon. Tabell 2b   Forholdet mellom samleiedebut og bruk av e-post, chat og mobiltelefon.

I en serie analyser undersøkte vi så sammenhengen mellom samleiedebut og denne indeksen og om den holdt seg ved kontroll for kontekstuelle og familiære kjennetegn, samt variabler knyttet til vennemiljø, fritid og individuelle forhold. Vi ser at sammenhengen til bruk av mobiltelefon forble sterk.

Sosiodemografiske kjennetegn hadde ikke statistisk effekt, mens flere mål på omsorg og tilsyn spilte inn. Vi ser at vennenettverk og fritidsmønster hadde sterk effekt, mens opplevd ensomhet, sosial støtte og sosial kompetanse ikke hadde betydning kontrollert for øvrige variabler.

I alle analysene kontrollerte vi for alder. I en separat analyse testet vi om effektene av mobilaktivitet var signifikant forskjellig for de to kjønnene, men det var den ikke. Tabell 3   Forholdet mellom samleiedebut og kjennetegn knyttet til sosiodemografi, familie, jevnaldrende og individuelle forhold. Kontroll for alder og separate analyser etter kjønn. Studien viste overraskende sterk sammenheng mellom bruk av mobiltelefon og sannsynligheten for å ha debutert seksuelt.

Mindre enn én av ti blant dem som ikke var brukere av mobiltelefon hadde hatt samleie, mens dette gjaldt rundt to av tre blant dem som var storbrukere. Sammenhengen forble signifikant ved kontroll for en rekke variabler som har betydning for når ungdom har sitt første samleie, som sosiodemografiske forhold, trekk ved foreldre og venner, bruk av fritiden og en serie kjennetegn ved dem selv Det var ikke slike sammenhenger for e-post og chat.

Likevel må vi understreke at vi ikke har longitudinelle data til disposisjon. Vi vet derfor ikke noe sikkert om tidsrekkefølge eller kausalitet. En mulig fortolkning er at årsaken til funnene utelukkende er knyttet til felles seleksjonsfaktorer for de to fenomenene. Dette vil i så fall innebære at de ungdommene som utvikler intensiv kommunikasjon på mobiltelefon, er de samme som — uavhengig av dette — også har høy sannsynlighet for å debutere seksuelt.

Den sterke sammenhengen, også etter kontroll for en rekke andre sentrale variabler, taler imidlertid imot at dette skulle være den eneste forklaringen. Videre peker også annen forskning i retning av at bruk av mobiltelefon synes å spille en viktig rolle ved kontaktetablering, flørt og intim samhandling, særlig i ung alder.

Bruk av interaktiv kommunikasjonsteknologi og særlig mobiltelefon brer seg med høy hastighet blant ungdommer, former deres kommunikasjon og preger deres dagligliv 7 , 8. Tidligere appellerte slik teknologi spesielt til litt eldre gutter, men forskjellene i bruk etter alder og kjønn er i ferd med å viskes ut Det er også verdt å merke seg at ungdommene opplever det som skjer i for eksempel chattegrupper som like virkelig som det som skjer offline.

Derfor ser vi at gårsdagens termer som «virtual» og «real life» nå i liten grad brukes i faglitteraturen 7. Dagens ungdom utvikler avanserte ferdigheter i bruken av disse mediene, de etablerer og holder kontakt, dyrker vennskap og flørter gjennom nettchat, SMS og samtaler på mobiltelefon 7 , 8 , En god del møter også andre «i det virkelige liv» etter å ha blitt kjent via chat 9.

Studien viste at jentene kommuniserte litt oftere enn gutter gjennom mobiltelefon. Sammenhengen med seksualatferd fant vi derimot for begge kjønn. Det er også verdt å merke seg at sammenhengen var sterkest midt i og mot slutten av tenårene, slik at dette ikke primært kan knyttes til dem som debuterer tidligst — og som vi vet at kan være sårbare ungdommer Dersom funnene reflekterer at mobiltelefonen faktisk har en egen og separat betydning, hvilke mekanismer kan da virke?

En grunn kan være at ungdommer rutinemessig ber om numre til mobiltelefonen til dem de litt tilfeldig møter, noe som kan være effektivt for å etablere og opprettholde en stor kontaktflate. Terskelen for kontakt blir lav, kombinert med at det kan bli raskere bevegelse, for eksempel til og fra fester, og også være lett å ta opp igjen kontakten med personer man tilfeldig treffer, for flørt og sjekking 7 , 8.

Ubehaget ved avvisning må antas å være mindre på denne måten enn gjennom kontakt ansikt til ansikt, noe som kan gi økt dristighet i henvendelsene. I tillegg vil de nye telefonene — som både kan transportere tekst, lyd og bilder — muliggjøre utforskende og intensiv samhandling, samt simulering av erotisk kontakt. Mange ungdommer har høy kompetanse i et eget SMS-språk, mye av kontakten foregår om natten, uten kontroll fra foreldrene, og en god del av den synes å være sentrert rundt erotikk og sex 8 , Nyere forskning peker på at det er uklare grenser mellom den kroppen som samhandler «i det virkelige liv» og den som simuleres i samhandling på nettchat og gjennom mobiltelefon.

Antakelig vil samspillet mellom det som skjer online og offline være det sentrale. Intimiteten som oppstår vil oppleves som reell, den vil faktisk ofte utvikle seg hurtigere enn i samhandling ansikt til ansikt 20 , og antakelig vil det være lettere å bryte grenser i virkeligheten dersom de er lekt med eller overskredet virtuelt 10 , Særlig det interaktive aspektet og de raske responsene på egne utspill synes å gi slik kommunikasjon emosjonell intensitet og dybde Dette kan også være grunnen til at det var svak sammenheng mellom samleiedebut og bruk av e-post, som er mer omstendelig teknisk, men også mindre interaktiv, intensiv og rik i uttrykket.

Heller ikke chat synes å spille samme rolle som mobiltelefon. Også chat vil normalt foregå gjennom PC, og vil derfor være mer tid- og stedbundet, samt mer synlig og også mer omstendelig.

En annen grunn kan være at chat særlig brukes av yngre ungdommer og kanskje oppleves som en mer barnslig aktivitet. Det skal ikke underslås at flere faktorer enn dem vi har kunnet kontrollere, kan tenkes å virke inn på sammenhengene. På den annen side har vi allerede tatt i betraktning svært mange av de faktorene som allerede er etablert som prediktorer for samleiedebut.

Omsorgssvikt og dårlig tilsyn kan spille inn 11 , sårbare ungdommer er oftere utsatt for seksuelt press 21 , og det er grunn til å anta at dette også vil kunne gjelde påvirkning gjennom interaktive medier 6.

Flere studier har vist sammenheng mellom lav debutalder og lav sosial klasse, selv om de er mindre uttalt i Norge Det er derfor verdt å merke seg at funnene holdt seg, ved kontroll for en rekke variabler knyttet til sosiodemografi, familie, omsorg og tilsyn.

Man kan også tenke seg at intensiv bruk av mobiltelefon veves inn i hyppig samhandling, store nettverk, mye sosial aktivitet, festing og uteliv. Dessuten kan det tenkes at særlig de mest selvbevisste ungdommene opprettholder en stor kontaktflate gjennom mobiltelefon. I så fall vil intensiv bruk mer være en markør for interaksjon, selvbilde og deltakelse i festkulturer enn en aktivitet med stor betydning i seg selv.

Sammenhengene vi fant, ble rett nok redusert ved kontroll for slike variabler, men forble likevel sterke. Selv om det antakelig er andre umålte variabler som virker inn, synes funnene statistisk sett å være svært robuste.

Konklusjonen må bli at denne teknologien, og særlig bruken av mobiltelefon, kan tenkes å ha innvirkning på så vel ungdoms seksuelle sosialisering og samhandling som på en rekke andre forhold. Feltet bør åpenbart studeres inngående. We investigated the associations between new interactive technology for communication, such as web chat or mobile phones, and sexual behaviour among Norwegian adolescents.

Most adolescents have access to communication technology, but how much they use it varies. In particular with regard to mobile phones, a strong association to sexual behaviour was found.

The associations remained significant when controls were made for age and a range of contextual, family, peer and individual factors. Norwegian adolescents have changed their sexual behaviour over the last decade. The introduction and widespread use of new communication technology is one of the most salient changes over the same period.

Pedersen W, Samuelsen SO. Nye mønstre av seksualatferd blant ungdom Tidsskr Nor Lægeforen ; Transition to adulthood in Norway. Transition to adulthood in Europe. For mer informasjon, flere illustrasjoner eller intervju, kontakt: Daglig leder Maria Røsok i Sex og samfunn, tlf 47 , e-post: Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Sex og samfunn på epost fortløpende.

Du kan melde deg av når som helst. Som landets største senter for seksuell og reproduktiv helse for unge har Sex og samfunn nå fått midler til å starte en anonym chattetjeneste. Nå kan unge over hele landet stille spørsmål om sex og seksualitet til helsepersonell med lang erfaring innenfor feltet. Snakker om sex med kodespråk på Facebook Spiller på kjeks — Postene våre ble til stadighet fjernet på grunn av det som Facebook mente var annonsering for salg av sexrelaterte produkter og tjenester, sier Maria Røsok, daglig leder hos Sex og samfunn.

Derfor vil de fra nå av heller snakke om kjeks! Tidlig pornodebut — Til tross for at informasjon om kropp og seksualitet er mer tilgjengelig for ungdom i dag enn tidligere, er det fortsatt flaut for dem å snakke om.

På internett kan hvem som helst fremstå som forbilder og eksperter, og mange får derfor et feilaktig bilde av hvordan ting faktisk er, sier Røsok, og legger til: Facebook helse kjeks Kjeks og samfunn kjeksualitet kjeksuell helse kodespråk samliv seksualitet seksuell helse sex Sex og samfunn stiftelse.

Sex og samfunn Trondheimsveien 2B Oslo 22 99 39 00 http: Sex og samfunn er Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Stiftelsen driver klinisk-, undervisnings- og formidlingsarbeid, der den kliniske delen av arbeidet inkluderer Norges største klinikk for seksuell helse. Høsten lanserte Sex og samfunn sin nasjonale chat-tjeneste med mål om å fremme en god seksuell helse blant unge i hele Norge.

Målgruppen er primært unge under 25, men alle som ønsker det får hjelp.

Cam chat porno hårete fitter mai Historier Om Sex Sex Chat Live Gratis Erotisk Film Blikss Gratis Sextreff Munnen Litlsula Din Perfekte Match Ved Sex I Norge Porno Jenter. feb Høsten startet stiftelsen chat-tjenesten på sine hjemmesider, der Det er for eksempel ikke vanlig at et samleie foregår i timevis, at alle menn er Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra. 1. jul Debutalder ved samleie har falt, særlig hos jentene (1), og formene for seksuell og foreldre, bl.a: Har du noen gang sett foreldrene dine beruset? Forholdet mellom samleiedebut og bruk av e-post, chat og mobiltelefon.

Escort side nude hot massage

Massasje rogaland swinger pics

: Samleie din chat

Hot norwegian pussy sex sandefjord 611
ESKORTE MASSASJE DRAMMEN ADULT CAM CHAT 785
Dating singel i bergen Ubehaget ved avvisning må antas å være mindre på denne måten enn gjennom kontakt ansikt til ansikt, noe som kan gi økt dristighet i henvendelsene. Datasettet anonse towarzyskie norwegia polish dating være godt egnet for å belyse temaer som dem vi her tar opp. Feltet bør åpenbart studeres inngående. Jeg tok blant folk mister mye stress. Sex og samfunn Trondheimsveien 2B Oslo 22 99 39 00 http: Free shemale chat rooms and live tranny webcam sex shows for you.
FREE SEX VIDIO MASSASJE OSLO PRIVAT 683